Sylabus předmětu A15-0252-B - Ekofyziológia rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0252-B
Názov predmetu: Ekofyziológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test
seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Predmet vysvetľuje základné fyziologické princípy fungovania rastlín v interakcii s faktormi prostredia, častokrát stresovými. Pozornosť bude sústredená na adaptácie rastlín na zmeny prostredia ako komplexné reakcie prejavujúce sa na rôznych úrovniach rastlín od molekulovej, bunkovej až po orgánovú a porastovú, realizujúce sa procesmi a mechanizmami fotosyntézy, uhlíkovej a energetickej bilancie, efektívnosti využívania vody a živín, resp. mechanizmami environmentálnej a hormonálnej kontroly rastu a vývinu. Špecifická pozornosť bude venovaná fyziologickým procesom, ktoré riadia interakcie rastlín s inými organizmami, vrátane mykoríznych húb esenciálnych pre sprístupňovanie živín v prirodzených i poľnohospodárskych ekosystémoch.
Absolvovaním predmetu študenti budú schopní rozoznávať fyziologické atribúty a procesy podmieňujúce adaptačné stratégie rôznych ekologických typov rastlín, prispôsobenie sa ich štruktúr a funkcií meniacim sa podmienkam prostredia. Budú vedieť popísať, ako základné faktory prostredia (sucho, teplota, CO2, žiarenie) ovplyvňujú proces fotosyntézy, vodného režimu a rastu a vývinu a budú vedieť prezentovať podstatu interakcií rastlín s inými organizmami v danom prostredí. Pochopením základných molekulových a fyziologických princípov reakcií a adaptácií rastlín na prostredie a spoznaním základnej ekofyziologickej metodológie výskumu rastlín budú študenti schopní detekovať stres v rastlinách a formulovať princípy fungovania rastlín a ekosystémov (vrátane agroekosystémov) na globálnej úrovni v podmienkach zmeny klímy na Zemi.

Stručná osnova predmetu:
Ekofyziologické aspekty základných fyziologických procesov rastlín tvoriacich biomasu. Špecifiká rastu a vývinu ich regulácia pri zmene faktorov prostredia (rôzna zásobenosť rastlín vodou, teplota, koncentrácia CO2, polutanty, deficit minerálnych živín v pôde a pod.). Adaptácie rastlín na faktory prostredia. Úloha fytohormónov v regulácii rastu a vývinu a rastovo-produkčného procesu. Stresy v živote rastliny. Ochranné mechanizmy rastlín ako šľachtiteľsky významné znaky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
EVANS L.T.: Crop, Evolution, Adaptation and Yield. Cambridge Univ. Press, 1996, 500 pp. ISBN 0-52129558 0
Krpeš V.: Ekofyziologie rostlin. Skriptá. MZU Brno, 2007, 89 s.
Olšovská K., Brestič M., Živčák M a kol.: Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín. ES SPU Nitra, 2008, 2010, 149 s.
PROCHÁZKA S. et al.: Fyziologie rostlin. Academia, Praha, 1998, 484 s. ISBN 80-200-0586-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 01. 2019.

Typ výstupu: