Sylabus predmetu A15-0237-B - Potravinové alergie (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0237-B
Názov predmetu: Potravinové alergie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná práca (20 bodov), seminárna práca (20 bodov) a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na hodnotenia A je potrebné najmenej na 93 bodov, na hodnotenie B najmenej na 86 bodov,na hodnotenie C najmenej na 79 bodov, na hodnotenie D najmenej na 72 bodov a na hodnotenie E najmenej na 64 bodov. Študent(ka) získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie teórie potravinových alergií a jej oblastí s orientáciou na praktickú využiteľnosť poznatkov o jednotlivých skupinách potravinových alergénov a ich prirodzeného výskytu.
Absolvent predmetu porozumie systému vyhodnocovania rizík potenciálnych alergénov a dokáže analyzovať a riešiť možné skrížené reakcie alergénov v potrave.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie potravinových alergií. Charakteristika fyziologického pôsobenia alergénov. Klasifikácia, biochémia a molekulárna biológia alergénov ovocia, zeleniny, cereálií a živočíšnych alergénov. Potenciálne alergény. Stráviteľnosť a molekulárna bezpečnosť potravinových alergénov. Metódy extrakcie, purifikácie a hodnotenia molekulárnej bezpečnosti alergénov. Bioinformatika potravinových alergénov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Martin Fuchs: Potravinová alergie a intolerance; Maxdorf, 2016; ISBN 9788020437570

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %100,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Jana Bilčíková (cvičiaci)
Ing. Lucia Zamiešková (cvičiaci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 2. 3. 2020
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 02. 03. 2020.

Typ výstupu: