Course syllabus PHD_E008 - Doctoral Thesis (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E008
Názov predmetu:
Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
40
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marián Kočner, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Kučera, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: