Course syllabus PHD_E005 - Thesis project I. (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E005
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
16
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
- pôvodná vedecká práca vo vedeckom karentovanom časopise - pôvodná vedecká práca vo vedeckom nekarentovanom časopise - vedecká činnosť študenta - pasívna účasť na vedeckej konferencii - seminár v zahraničí alebo v ahglickom jazyku - samostatné vystúpenie na konferencii doma - vystúpenie na konferencii vo svetovom jazyku (resp. v spoluautorstve) - vystúpenie na konferencii v zahraničí (resp. v spoluautorsrve)
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 171

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: