Sylabus predmetu PHD_E005 - Dizertačný projekt I. (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E005
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
16
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
- pôvodná vedecká práca vo vedeckom karentovanom časopise - pôvodná vedecká práca vo vedeckom nekarentovanom časopise - vedecká činnosť študenta - pasívna účasť na vedeckej konferencii - seminár v zahraničí alebo v ahglickom jazyku - samostatné vystúpenie na konferencii doma - vystúpenie na konferencii vo svetovom jazyku (resp. v spoluautorstve) - vystúpenie na konferencii v zahraničí (resp. v spoluautorsrve)
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 171

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (skúšajúci)
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski (skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (skúšajúci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: