Course syllabus PHD_E006 - Thesis project II. (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E006
Názov predmetu: Dizertačný projekt II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
20
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
- pôvodná vedecká práca vo vedeckom karentovanom časopise - pôvodná vedecká práca v nekarentovanom časopise - vedecká činnosť študenta - pasívna účasť na vedeckej konferencii - seminár v zahraničí alebo v anglickom jazyku - samostatné vystúpenie na konferencii doma - vystúpenie na konferencii vo svetovom jazyku (resp.v spoluautorstve) - vystúpenie na konferencii v zahraničí (resp. v spoluautorstve)
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (skúšajúci)
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski (skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (skúšajúci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: