Sylabus predmetu PHD_E022_N - Ekonomická analýza a kontroling (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E022_N
Názov predmetu:
Ekonomická analýza a kontroling
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude mať hlbšie poznatky z vybraných špecifických oblasti podnikového kontrolingu a z finančno-ekonomických analýz ako jedného z nosných nástrojov kontrolingu. Študent si zdokonalí svoje zručnosti z oblasti finančného, nákladového, investičného a projektového kontrolingu. Získa podrobnejšie poznatky týkajúce sa problémov zavádzania kontrolingu v podniku.
Stručná osnova predmetu:
•Koncepcia, funkcie, ciele a nosné nástroje podnikového kontrolingu; Ekonomická analýza ako
nástroj kontrolingu v podniku.
•Metodické aspekty hodnotenie finančnej a ekonomickej situácie podniku.
•Plánovanie a riadenie investícií, finančno-ekonomická analýzy investícií ex ante, úloha a 
zodpovednosť kontroléra v manažmente investícií.
•Postavenie nákladových kalkulácií v podnikovom kontrolingu.
•Finančný kontroling.
•Projektový kontroling – jeho ciele, nástroje, organizačné začlenenie projektového kontrolingu.
•Zavádzanie kontrolingu v podniku.
•Procesný manažment a kontroling.
•Systém kontrolingu aj jeho závislosť od podnikovej činnosti a štruktúry podniku.
•Možnosti uplatnenia kalkulačnej metódy ABC v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ESCHENBACH, R. a kol.: Controlling. ASPI publishing, 2000, 812 s. ISBN 80-85963-86-8
GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. 2009 Praha: EKOPRESS, s.r.o., . 318 s. ISBN 798-80-86929-26-2
GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 158 s. ISBN 80-8069-449-4
MACÍK, K.: Kalkulace nákladů základ podnikového controllingu.Ostrava: Montanex, 1999. 241 s. ISBN 80-7225-002-7
MAŘIK, M. – MAŘÍKOVÁ, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Vydání II. Praha: 2005. EKOPRESS, s.r.o. 164 s. ISBN 80-86119-61-0
ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2013. 471 s. ISBN 97880893800

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: