Sylabus predmetu PHD_E030 - Ekonomika potravinárstva II. (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E030
Názov predmetu: Ekonomika potravinárstva II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky o hlavných trendoch globalizácie a integrácie v sektore výroby potravín a obchode s potravinami. Viesť poslucháčov k práci s legislatívnymi textami, zmluvnými dokumentmi, medzinárodnými databázami a inými informačnými zdrojmi o pre
Stručná osnova predmetu:
Tvorba vertikály a dominantní hráči internacionalizácie a koncentrácie v potravinárstve. Úloha multilaterálneho negociačneho procesu a vplyv liberalizácie obchodných politík. Meniace sa spotrebiteľské zvyklosti a preferencie ako faktor vývoja. Zdravotné hľadisko v meniacich sa spotrebiteľských zvyklostiach. Výrobkové inovácie a fortifikované potraviny. Označenie výrobkov, pravidlá označovania pôvodu a iné nástroje v dohode o svetovom obchode (WTO) a politikách EÚ zameraných na ochranu domácich výrobcov. Úloha súkromných a verejných štandardov pri ochrane spotrebiteľa. Úloha spotrebiteľských organizácií a iných NGO pri obmedzovaní dominancie nadnárodných spoločností a ochrane záujmov spotrebiteľov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
http://webdomino1.oecd.org/comnet/agr/foodeco
www.ifpri.org

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: