Course syllabus PHD_E030 - Economics of food processing II (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E030
Názov predmetu:
Ekonomika potravinárstva II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky o hlavných trendoch globalizácie a integrácie v sektore výroby potravín a obchode s potravinami. Viesť poslucháčov k práci s legislatívnymi textami, zmluvnými dokumentmi, medzinárodnými databázami a inými informačnými zdrojmi o pre
Stručná osnova predmetu:
Tvorba vertikály a dominantní hráči internacionalizácie a koncentrácie v potravinárstve. Úloha multilaterálneho negociačneho procesu a vplyv liberalizácie obchodných politík. Meniace sa spotrebiteľské zvyklosti a preferencie ako faktor vývoja. Zdravotné hľadisko v meniacich sa spotrebiteľských zvyklostiach. Výrobkové inovácie a fortifikované potraviny. Označenie výrobkov, pravidlá označovania pôvodu a iné nástroje v dohode o svetovom obchode (WTO) a politikách EÚ zameraných na ochranu domácich výrobcov. Úloha súkromných a verejných štandardov pri ochrane spotrebiteľa. Úloha spotrebiteľských organizácií a iných NGO pri obmedzovaní dominancie nadnárodných spoločností a ochrane záujmov spotrebiteľov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
http://webdomino1.oecd.org/comnet/agr/foodeco
www.ifpri.org

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: