Sylabus predmetu PHD_E033_N - Finančné účtovníctvo (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E033_N
Názov predmetu: Finančné účtovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa vedomosti z finančného účtovníctva, účtovnej závierky a harmonizácie účtovníctva. Študent sa oboznámi s aktuálnymi metódami a technikami vedenia a spracovania účtovníctva, dokáže získané vedomosti interpretovať a aplikovať v praxi podnikateľských subjektov.

Stručná osnova predmetu:
Obsahom výučby sú nasledovné okruhy problematiky: majetok, zdroje krytia, zobrazenie jednotlivých hospodárskych operácií v súvahe s dôrazom na oceňovanie, zostavovanie výkazov účtovnej závierky a ich vypovedacia schopnosť, vedenie účtovníctva a softvérové aplikácie,využitie účtovných informácií pre manažérov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁTEČKOVÁ, A. Základy účtovníctva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 157 s. ISBN 978-80-552-1000-1.
LÁTEČKOVÁ, A. -- VÁRYOVÁ, I. Účtovníctvo, jeho súčasná právna úprava a softvérové riešenie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 57 s. ISBN 978-80-89422-13-5.
LÁTEČKOVÁ, A. -- KOŠOVSKÁ, I. -- ŠKORECOVÁ, E. Účtovníctvo podnikateľov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 246 s. ISBN 978-80-552-0900-5.

Odporúčaná:
Šlosárová, Anna et al. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006. 478 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-070-6
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A
BC
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Anna Látečková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: