Sylabus predmetu PHD_E032 - Managerial Economics II. (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E032
Názov predmetu:
Manažérska ekonomika II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť implementovať pokročilé exaktné techniky ekonomickej analýzy, ktoré môžu byť efektívne využité pri hľadaní optimálneho riešenia manažérskych rozhodovacích problémov.
Stručná osnova predmetu:
Marginálna a senzitívna analýza v optimálnom rozhodovaní, Analýza dopytu vo väzbe na tvorbu optimálnej ceny, Teória hier a stratégie konkurencie, analýza payoff tabuliek, Vyhodnocovanie verejných projektov, Ohodnocovanie benefitov a nákladov, Rozhodovanie v podmienkach neistoty a averzia k riziku, Hodnota informácie, Bayesova teoréma, intuitívne predikcie, Asymetrická informácia a organizačný dizajn, Dohody a vyjednávanie, ekonomické zdroje výhodných dohôd, multivýsledkové vyjednávania, Aukcie a konkurenčný bidding, výhody aukčných biddingových stratégií.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Salvatore, D.: Managerial Economics in a Global Economy, 2 edition, 1993
2. Allen, B.: Managerial Economics, 2 edition, 1994
3. Samuelson,W.F.-Marks,S.G.: Managerial Economics, 3 edition, 1999, ISBN 0-03-022612-0
4. Hamilton, J.D.: Time Series Analysis. 1 edition, 1994, ISBN 0-691-04289-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

V
N
100,0 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: