Sylabus predmetu PHD_E036 - Manažment výroby II. (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E036
Názov predmetu:
Manažment výroby II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
V porovnaní obsahu s predchádzajúcim stupňom, významne sa posilňuje rozvoj kvality výroby a služieb, orientácia výroby na zákazníka a racionálne uplatňovanie moderných prvkov z manažérskych systémov výroby v zahraničí.
Stručná osnova predmetu:
Výroba aj s jej ekonomickými výsledkami bola, je a bude rozhodujúcim prvkom úspešnej podnikateľskej činnosti aj v odvetviach poľnohospodársko-potravinárskeo charakteru. Preto k základným úlohám manažmentu výroby patrí racionálne riadenie výrobných procesov, výrobných systémov (jednotiek) a zabezpečenie ich efektívneho a perspektívneho rozvoja v našich trhových podmienkach. Ekonomická kvantifikácia výsledkov výroby je vecným základom podnikateľskej prosperity a komerčnej úspešnosti každého agropodnikateľského subjektu. Rozhodujúci obsah manažmentu výroby by mala tvoriť kvalitná príprava výrobnej stratégie, tvorba diverzifikovaného výrobného programu, príprava nových a trhom žiadaných výrobkov a služieb, rozvoj kvality vo všetkých fázach výrobných procesov, manažment hlavnej, pomocnej výroby a obslužných činností a povýrobné kontrolné a servisné aktivity zákazníkom. Okrem toho je žiaduce venovať pozornosť prieskumu trhu a sledovaniu a vyhodnocovaniu spokojnosti zákazníkov. Novovznikajúce poznatky neustále premietať do tvorby následných výrobných programov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOONTZ, H. - WEIHRICH, H.: Management (10. vydanie). Praha. Victoria Publishing a. s. 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
KOTLER, P.: Marketing management (10. vydanie). Praha. Grada Publishing s. r. o. 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
LEŠČIŠIN, M. a kol.: Rozvojový manažment výroby. Bratislava: Elita, 1994. 183 s. ISBN 80-85323-80-X
PAŠKA, Ľ. - GAJDOŠ, J.: Návody na cvičenie z manažmentu výroby. (4. vyd.). Nitra: SPU. 2009, 105 s., ISBN 978-80-552-0190-0
PAŠKA, Ľ.: Manažment výroby. (4. vyd.). Nitra: SPU. 2009, 182 s., ISBN 978-80-552-0198-6
TOMEK, G. a kol.: Řízení výroby (1. vydanie). Praha: Grada Publishing. 1999. 440 s. ISBN 80-7169-578-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 8. 2019
Schválil:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 06. 08. 2019.

Typ výstupu: