Sylabus predmetu PHD_E042_N - Matematika pre ekonómov (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E042_N
Názov predmetu: Matematika pre ekonómov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (60 bodov), semestrálny projekt (40 bodov).
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je štúdium matematických metód, ktoré umožnia študentom získať nové znalosti a prehĺbiť ich nadobudnuté vedomosti vo vybraných oblastiach matematiky. Dôraz je kladený na tie matematické pojmy a metódy, ktoré majú uplatnenie v študijných programoch so zameraním na ekonomiku a ekonomický výskum. Riešením aplikovaných úloh získajú študenti užitočné návyky a zručnosti, ako používať a efektívne pracovať s matematickým aparátom v analýze problémov ekonomického výskumu a praxe.
Stručná osnova predmetu:
- Diferenciálny počet funkcií viacerých premenných a jeho aplikácie v ekonómii
- Explicitné funkcie a ich parciálne derivácie: totálny diferenciál, derivácia zložených funkcií, derivácie vyšších radov
- Implicitné funkcie a ich derivácie
- Lineárna algebra a jej aplikácie v ekonómii
- Vektorový a maticový počet, determinant matice
- Systém lineárnych a nelineárnych rovníc, vlastné čísla a vlastné vektory matíc
- Kvadratické formy a ich definitnosť (definitná, indefinitná, semidefinitná)
- Optimalizácia s viacerými premennými -- lokálne a globálne extrémy funkcie
- Optimalizácia s viacerými premennými -- viazané extrémy funkcie
- Ukážky aplikačných úloh a použitie preberaných metód na ich riešenie
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
[1] Carl P. Simon and Lawrence Blume (1994). Mathematics for Economists. W. W. Norton & Company, Inc. New York.
[2] Geoffrey A. Jehle and Philip J. Reny (2001). Advanced Microeconomic Theory. Second edition. Addison Wesley.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
0 %0 %
0 %
0 %
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: