Sylabus predmetu PHD_E014_N - Medzinárodné podnikanie (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E014_N
Názov predmetu: Medzinárodné podnikanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent na doktorandskom štúdiu pripraví dizertačný projekt a projekt k dizertačnej práci vo vzťahu k téme dizertačnej práce. Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie teoretické vysvetlenie a praktické uplatnenie metód, techník a postupov v medzinárodnom podnikaní. Ak vychádzame z cieľa práce, musia sa objasniť základné pojmy s aspektom na medzinárodné podnikanie. Absolvent predmetu porozumie základným princípom medzinárodného podnikania.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na štúdium vybraných oblastí z medzinárodného podnikania. Počas štúdia sa kladie dôraz na riešenie prípadových štúdií. Ďalšie oblasti štúdia sú zamerané na globalizáciu v kontexte medzinárodného podnikania, regionálnu integráciu, internacionalizáciu malých a stredných podnikov, medzinárodné dimenzie spoločenskej zodpovednosti podnikov a podnikateľskej etiky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Branine, M. 2011. Managing Across Cultures – Concepts, Policies and Practices. London: SAGE Publications, Ltd., 2011, 606 p., ISBN -13: 978-1-84920-729-4
Ubrežiová, I. - Gurská, S. 2012. International Management and Entrepreneurship. Nitra: SPU, 68 p. ISBN 978-80-552-0941-8 (textbook on CD)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 8. 2019
Schválil:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 08. 2019.

Typ výstupu: