Sylabus predmetu PHD_E018_N - Mikroekonómia III (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E018_N
Názov predmetu: Mikroekonómia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečný písomný test a ústna skúška
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je na základe kvantitatívneho teoretického prístupu a riešenia praktických mikroekonomických problémov hlbšie rozvíjať analytické ekonomické myslenie. Akcent je položený na správanie sa spotrebiteľov a výrobcov, ich reakcie a vzájomné interakcie na meniace sa podmienky trhu.
Stručná osnova predmetu:
- Preferencie a spotrebiteľský výber
- Klasická teória dopytu
- Spotrebiteľské správanie v podmienkach neistoty
- Teória hier: Statické hry s kompletnými informáciami, dynamické hry s kompletnými informáciami, statické hry s nekompletnými informáciami, dynamické hry s nekompletnými informáciami
- Trhové ekvilibrium a zlyhanie trhu, externality a verejné statky
- Trhová sila: monopol, modely oligopolu, monopolistická konkurencia
- Negatívna selekcia, principal - agent problém
- Teória blahobytu
- Teória všeobecnej rovnováhy
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Fendek ,M.: Kvantitatívna mikroekonómia. EKONÓMIA, Bratislava, 1999, ISBN 80-88715-54-7
2. Soukupová, J.a kol.: Mikroekonomie. Management Press, Praha, 1999, 548 s., ISBN 80-7261-005-8
3. Varian, H. R.: Mikroekonomie.Viktoria Publishing, Praha,1995, ISBN 80-85865-25-4
4. Frank, R. H.:Mikroekonomie a chování. Management Press, Praha, 2002
5. Mas-Colell, A. - Whinston, M. D. - Green, J. R.: Microeconomic Theory (1995), Oxford University Press, Oxford.
6. Varian, H. R.: Microeconomic Analysis (1992), W.W.Norton & Company, New York.
7. Gibbons, R. A.: Primer in Game Theory (1992), Havrester, Wheatsheaf, New York

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

ABCDEFX
19,2 %19,2 %21,2 %11,5 %25,0 %3,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: