Sylabus predmetu PHD_E003_N - Odborný jazyk PhD (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E003_N
Názov predmetu:
Odborný jazyk PhD
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 2. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
ochrana rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 2. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 2. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 2. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 2. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 2. rok
výživa - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 2. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška (20%), prezentácia a obhajoba seminárnej práce (80%)
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie článkom z oblasti odborného jazyka, dokáže aplikovať terminológiu svojho študijného programu v odbornej komunikácii, identifikovať odborný text, prezentovať a obhájiť seminárnu prácu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na rozvoj nasledujúcich zručností: písanie odborných prác, príprava prezentácií a preklad odborných textov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bailey, S.: Academic Writing for International Students of Business. Routledge. 2011. ISBN1 3:978-0-415-56470-0
Becker, J., Merkelbach, M.: Deutsch am Arbeitsplatz. 2016. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin, ISBN 978-3-06-020376-5
Csiriková, M., Vysloužilová, E.: Rušina v praxi. LEDA, Praha 2002
Doplnkový učebný materiál
Haines, M.: 2009. ABC der wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Schöningh. ISBN: 9783825232924
Handouts
Hoffmann, L.: Kommunikationsmittel Fachsprache. Berlin, 1994
Moravcová, Ľ. a kol.: Fachsprache Deutsch. Texte, Übungen und Kommunikation. SPU Nitra, 2016. ISBN 978-80-552-1545-7
Moravcová, Ľ.: Odborný jazyk pre doktorandov. e-kurz v LMS Moodle.
Mrověcová, L. 2014. Obchodní ruština. 2.vydanie. Brno: Vydavateľstvo Edika, 2014, 463 s. ISBN 978-80-266-0402-0
Powell, M. 2001. Presenting in English. London: Commercial Colour Press. ISBN 1-899396-30-6.
Vlastná odborná literatúra, slovníky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 261

A
BC
D
E
FX
57,9 %
19,9 %
11,1 %
3,8 %
6,5 %
0,8 %
Vyučujúci :
PaedDr. Irena Felixová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: