Course syllabus PHD_E012 - Economics of Agricultural Branches (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E012
Názov predmetu: Odvetvové ekonomiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Poskytuje poznatky o pozícii agropotravinárskeho komplexu a o výrobných zdrojoch. Objasňuje kategórie ekonomických vzťahov, makroekonomické nástroje agrárnej politiky a vertikály poľnohospodársko-potravinárskych komodít.
Stručná osnova predmetu:
Nakroekonomická pozícia poľnohospodárstva a potravinárstva. Ekonomická transformácia poľnohospodárstva a výrobné zdroje. Náklady v poľnohospodárstve, naturálne a hodnotové výsledky poľnohospodárskje výroby. Ekonomické vzťahy a zákonitosti produktivity práce, intenzity a rentability výroby. Nástroje agrárnej politiky-cenová politika v poľnohospodárstve, dotačná a úverová politika, účinnosť makroekonomických nástrojov agrárnej politiky. Vertikály hlavných komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

VN
100,0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: