Course syllabus PHD_E023 - World Economy III. (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E023
Názov predmetu:
Svetová ekonomika III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
je študentom doktorandského štúdia priblížiť problematiku svetovej ekonomiky, poňatie svetového hospodárstva , predstaviť subjekty a štruktúru svetového hospodárstva, svetový ekonomický vývoj, globalizáciu a vybrané globálne problémy, trhovú otvorenú
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Alojz Podolák, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: