Sylabus predmetu PHD_E001_N - Štátna dizertačná skúška (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E001_N
Názov predmetu:
Štátna dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 100 kreditov (minimálne 70 kreditov študijná časť a minimálne 30 kreditov vedecká časť). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent prezentuje písomnú prácu k dizertačnej skúške (na ktorú je vypracovaný recenzný posudok) pred komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Študent prezentuje súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí, cieľ práce, metodiku práce a metódy skúmania, a stručne uvedie priebežné výsledky dizertačnej práce.Cieľom je zhodnotiť priebežný stav dizertačnej práce na základe posudku oponenta a názoru komisie štátnej skúšky. V rámci rozpravy o dizertačnej práci budú poskytnuté tiež odporúčania pre ďalší postup či navrhnuté zmeny v predložených častiach dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu:
- Prezentácia dizertačnej práce
- Vyjadrenie sa k posudku oponenta dizertačnej práce
- Diskusia
- Návrhy úprav, usmernenia a odporúčania pre ďalšie písanie dizertačnej práce doktoranda
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra je definovaná vzhľadom na zameranie dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABC
D
E
FX
46,8 %
25,5 %
21,3 %
6,4 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: