Sylabus predmetu PHD_M026 - Teória pravdepodobnosti (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_M026
Názov predmetu:
Teória pravdepodobnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami teórie pravdepodobnosti, zaviesť pojem náhodnej premennej, oboznámiť s najčastejšie používanými rozdeleniami náhodnej premennej, stochastickými procesmi, modelmi a systémami. Študent bude schopný aplikovať tieto poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Kolmogorovov pravdepodobnostný priestor. Niektoré spôsoby definície pravdepodobnosti. Opakované pokusy nezávislé a závislé. Náhodné premenné - diskrétna a spojitá. Niektoré rozdelenia pravdepodobnosti náhodných premenných. Stochastické procesy, ich klasifikácia. Systémy hromadnej obsluhy bez čakania a s čakaním. Modely hromadnej obsluhy, modely zásob, modely obnovy, modely údržby.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lamoš, F. - Potocký, R.:Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa Bratislava, 1989, 344 s.
Neuschl, Š.: Modelovanie a simulácia. Alfa Bratislava, 1988, 423 s.
Unčovský, L.: Stochastické modely operačnej analýzy. Alfa Bratislava, 1980, 416 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

V
N
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil:
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: