Sylabus předmětu PHD_K001 - Vedecké publikovanie (SlPK - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Slovenská poľnohospodárska knižnica
Kód predmetu: PHD_K001
Názov predmetu: Vedecké publikovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 2. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinný), 2. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 2. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach, spracovanie vedeckého článku za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom vedeckého publikovania – etickým aspektom výskumného procesu a publikovania, autorským právam, formálnym náležitostiam vedeckého článku, základným scientometrickým nástrojom hodnotenia vedeckých časopisov. Absolvent predmetu pochopí mechanizmus vedeckého publikovania, predovšetkým publikovania v časopisoch a zborníkoch z vedeckých konferencií.
Stručná osnova predmetu:
Akademická a autorská etika, prezentácia vedeckého diela, formálne aspekty publikovania, štandardy a normy pre publikovanie, softvérové nástroje na podporu publikovania, redakčný proces, kde publikovať – scientomentrické nástroje na hodnotenie kvality publikácií, open Access a vedecké publikovanie, elektronické informačné zdroje na podporu publikovania, evidencia publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bellérová, B. a kol. Základy e-publikovania : metodická príručka. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 102 s. ISBN 978-80-552-0842-8
Benčo, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : IRIS, 2001. 194 s. ISBN 80-89018-27-0
De Rond, M. – Miller, A. N. Publish or Perish : Bane or Boon of Academic Life. In Journal of Management Inquiry, roč. 14, 2005, č. 4, s. 321-329
Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat : Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. 583 s. ISBN 80-7178-820-1
Meško, D. a kol. Akademická príručka. 2. dopln. vyd. Bratislava : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6
Staněk, Ľ. – Šuráb, M. Rétorika dnes. Ružomberok : Katolícka univerzia, 2006. ISBN 80-8084-110-1
Staroňová, K. Vedecké písanie : ako písať akademické a vedecké texty. Martin : Osveta, 2011. 246 s. ISBN 978-80-8063-359-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 177

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: