Sylabus predmetu T15-0039-B - Elektroenergetika (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0039-B
Názov predmetu: Elektroenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Elektrotechnika alebo teraz Elektrotechnika)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov . Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s výrobou, meraním a rozvodom elektrickej energie. Absolvent predmetu porozumie základom elektroenergetiky. Dokáže riešiť vybrané problémy vznikajúce pri výrobe, distribúcii a spotrebe el. energie. Dokáže identifikovať a analyzovať spotrebu el. energie a optimalizáciu výdavkov za elektrinu u odberateľa. Študent vie použiť nové poznatky o primárnych energetických zdrojoch a spôsoboch ich využitia pri výrobe elektriny. Pochopí proces výroby a distribúcie elektrickej energie a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Je schopný merať elektrickú energiu a výkon a kontrolovať fakturované položky u odberateľa elektriny.
Stručná osnova predmetu:
Výroba elektrickej energie, Meranie spotreby elektrickej energie, Elektrická stanica, rozvádzače nn, Dimenzovanie elektrických vedení a sietí, Elektrické inštalácie, projektovanie elektrických zariadení, Základné energetické pojmy, odberový diagram. Dodávateľsko - odberateľské vzťahy, regulačné stupne, Náhradné zdroje elektrickej energie, Riadenie odberu elektrickej energie, Kompenzácia účinníka, Revízie a bezpečnosť
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BYSTRIANSKY, P. Elektroenergetika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 108 s. ISBN 978-80-552-0062-0.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, J. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. Obnoviteľné zdroje energie 1: technológie pre udržateľnú budúcnosť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. 166 s. ISBN 978-80-969777-0-3.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: perspektívne premeny a technológie. 1. vyd. Pezinok : Renesans, 2010. 196 s. ISBN 978-80-89402-13-7.

Odporúčaná:
FECKO Š., 1991: Elektroenergetika, Vydavateľstvo ALFA, 1991, 216 s., ISBN 80-05-00817-1
LIBRA M, POULEK V., 2007: Zdroje a využití energie, Vydavateľstvo ČZU v Prahe, 141 s ., ISBN 978-80-213-1647-8
MERAVÝ J., 2011: Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov (4. vydanie), Vydavateľstvo Lightning, 2011, 440 s., ISBN 978-80-96850983
QUASCHNING V., 2010: Obnovitelné zdroje energií, Vydavatelstvo Grada, 2010, 296 s., ISBN 9788024732503

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
8,9 %7,8 %17,8 %16,7 %44,4 %4,4 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: