Sylabus predmetu T15-0116-I - Manažérstvo technického rozvoja (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0116-I
Názov predmetu: Manažérstvo technického rozvoja
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V rámci hodnotenia predmetu je možné získať celkovo 100 bodov, z toho 40 b v rámci cvičení (riešenie protokolových zadaní a zápočtovej písomky) a 60 b z písomného testu na skúške.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o problematike technického rozvoja realizovaného vo výrobnom procese. Pochopí základné faktory determinujúce úspešnosť inovácie výrobkov na trhu. Je schopný rozpoznávať, formovať a usmerňovať inovačné stratégie zamerané na inováciu výrobkov a výrobných technológií. Má schopnosť aplikovať nástroje hodnotovej analýzy pri oceňovaní efektívnosti výrobkových, technologických a materiálových inovácií.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu vie identifikovať úlohy a funkciu technického rozvoja na úrovni malých a stredných podnikov z pohľadu inovačnej stratégie a koncepcie technického rozvoja. Je schopný využívať metódy tvorivosti, prognózovania, obnovy techniky z hľadiska jej morálneho a fyzického opotrebenia, metódy hodnotovej analýzy vrátane benchmarkingu potrebných pri tvorbe nových inovačných radov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné poznatky z oblasti technického rozvoja výrobných systémov. Definované sú znaky technického rozvoja a formy jeho uplatnenia. Základ predmetu sa opiera o teóriu inovačných procesov, tvorivosti a management technického rozvoja. Študenti majú možnosť oboznámiť sa s ekonomikou technického rozvoja, hodnotovou analýzou a postupom pri jej uplatňovaní. Vysvetľované sú otázky technickej prípravy výroby a zavedenia nového výrobku do výrobného procesu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Horáková H. 2003. Strategický marketing. Grada Publishing 2003. 204. ISBN 80-247-0447-1
Kavan, M. 2007. Projektový management inovací. ČVUT Praha 2007. 263 s. ISBN 978-80-01-03601-3
Košturiak, J., Chaĺ, J. 2008. Inovace - Vaše konkurenční výhoda! Computerr Press , Brno , 164 str. ISBN - 978-80-1929-7
Kováč, M. 2003. Inovácie a technická tvorivosť. Košice. 166.
Trommsdorff, V. Steinhoff F. 2009. Marketing inovací. C.H. Beck v Praze 2009. 291 s. ISBN 978-80-7400-092-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 210

ABCDEFX
22,4 %25,7 %23,3 %12,9 %15,7 %0 %
Vyučujúci : Ing. Michal Angelovič, PhD. (cvičiaci)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil: Ing. Miroslav Macák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: