Sylabus predmetu T15-0122-B - Metodika a tvorba odborného textu (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0122-B
Názov predmetu: Metodika a tvorba odborného textu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tvorba a prezentácia časti odborného textu - bakalárskej práce.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne postupy riešenia odborných úloh a spôsoby ich prezentovania v odbornom texte. Študent bude schopný definovať cieľ, zostaviť metodiku riešenia a vyhodnocovania experimentu. Študent bude schopný svoje výsledky spracovať vo forme odborného textu (Záverečnej práce).
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupom riešenia odborných úloh - výber tém, definovanie cieľa, zostavenie metodiky experimentu, zostavenie metodiky vyhodnocovania experimentu, interpretácia výsledkov. Tvorbu odborného textu predstaviť z pohľadujazykovej stránky, technickej úpravy textu na PC (základy počítačovej typografie, grafická úprava, základy DTP) a platných noriem pre tvorbu odborných textov (úprava textu, citácie, popisy grafických objektov...).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. ECO, Umberto. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7198-173-7.
2. HAVELKA, Jan. 1995. Počítačová typografie pro každého. Praha : Grada Publishing, 1995. 248 s. ISBN 80-7169-165-8.
3. HORNÝ, Stanislav. 1997. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha : Grada Publishing, 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7.
4. MEŠKO, D. 2004. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6.
5. Rataj, V. 2003. Tvorba vedeckého a odborného textu. Nitra:SPU, 2003, 154 s. ISBN 80-8069-162-2
6. Rataj, V. a kol. 2010. Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. Nitra: SPU, 2010, 84 s. ISBN 978-80-552-0361-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: