Sylabus predmetu T15-0153-I - Obchodovanie s technikou (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0153-I
Názov predmetu: Obchodovanie s technikou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie vedomostí študentov formu konzultácií v rámci seminárov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o základných vzťahoch medzi ponukou a dopytom v oblasti poľnohospodárskej techniky v podmienkach slovenského poľnohospodárstva. Bude schopný charakterizovať základné legislatívne požiadavky na uvádzanie techniky do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika aktuálneho stavu technického vybavenia a foriem využívania techniky. Legislatívne požiadavky na výrobcov a dovozcov poľnohospodárskej techniky. Posudzovanie zhody, skúšanie a certifikácia výrobkov. Analýza vzťahu technickej úrovne a ceny strojov. Štruktúra predaja poľnohospodárskej techniky. Technický, vedecko-technický a životný cyklus poľnohospodárskej techniky. Tvorba podnikateľských stratégií pri obchodovaní s technikou.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
poznámky z prednášok
vedecké časopisy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: