Sylabus predmetu T15-0064-I - Počítačové spracovanie obrazu (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0064-I
Názov predmetu: Počítačové spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, laboratórne experimentálne zadanie so spracovaním údajov za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z teórie o spracovaní obrazu a z počítačových metód spracovania obrazu. Je schopný aplikovať teóriu a metódy do praxe pomocou softvéru ImageJ a GIMP na platforme MS Windows a Linux. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o spracovaní obrazu v praxi, dokáže využívať optimálne metódy spracovania a používať vhodný softvér na spracovanie obrazu.
Stručná osnova predmetu:
Digitalizácia obrazovej informácie. Geometrická transformácia obrazu. Kompresia obrazu. Metódy potlačenia rušenia a šumu. Rekonštrukcia obrazu. Analýza obrazu. Obrazové formáty. Technické prostriedky pre spracovanie obrazovej informácie. Aplikácia spracovania obrazu v oblasti presného poľnohospodárstva, rozpoznávania znakov, analýzy medicínskych obrazov a obrazov biologických materiálov, kontroly kvality priemyslovej výroby, detekcia, sledovanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov, rozpoznávanie odtlačkov prstov a tvárí, predpoveď počasia a diaľkový prieskumu Zeme.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSS, J C. Image analysis of food microstructure. Boca Raton: CRC Press, 2005. 369 s. ISBN 0-8493-2241-3.
RUSS, J C. -- RUSS, J C. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton: CRC Press, 2008. 355 s. ISBN 978-0-8493-7073-1.
RUSS, J C. The image processing. 5. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2007. 817 s. ISBN 0-8493-7254-2.

Odporúčaná:
Klíma, M. et al: Zpracování obrazové informace. ČVUT, Praha, 1996, 177 s.
Pratt, W. K.: Digital Image Processing. New York, John Wiley & Sons, Inc. 1992, 595 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
5,7 %32,9 %42,9 %12,9 %5,6 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: