Sylabus předmětu T15-0123-I - Presné poľnohospodárstvo (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0123-I
Názov predmetu: Presné poľnohospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
hodnotenie zadaných úloh
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti technológií presného poľnohospodárstva.
Vzdelávacie výsledky - študent si osvojí základy funkcie a obsluhy prijímačov globálnych navigačných satelitných systémov, bude schopný obsluhovať systémy navigácie poľných strojových súprav,bude schopný aplikovať metódy variabilnej aplikácie vstupov, pochopí princípy merania variability úrody poľných plodín. Oboznámi sa s metódami vyhodnocovania a s prácou v prostredí GIS.
Vzdelávacie výsledky - Absolvent predmetu je schopný identifikovať jednotlivé prvky v systéme presného poľnohospodárstva z pohľadu používaných strojov, technológií a foriem informačných technológií v presne definovaných výrobných podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Jadro predmetu tvoria základné princípy technických a technologických prostriedkov využívaných v systéme presného poľnohospodárstva. Študenti majú možnosť sa oboznámiť s aplikáciami GNSS v poľnohospodárstve s prácou v GIS. Pozornosť je venovaná technológiám určovania variability pôdy, porastu a úrody. Získané vedomosti z oblasti vyhodnocovania a analyzovania údajov v presnom poľnohospodárstve si preveria na konkrétnych úlohách. Dôraz bude kladený na samostatnú prácu, ale aj prácu v tíme.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RATAJ, V. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- MACÁK, M. -- NOZDROVICKÝ, L. Presné poľnohospodárstvo: systém - stroje - skúsenosti. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2014. 157 s. ISBN 978-80-86726-64-9.
GALAMBOŠOVÁ, J. -- GODWIN, R J. Elements of precision agriculture. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0951-7.
NOZDROVICKÝ, L. -- RATAJ, V. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- KOLLÁROVÁ, K. -- MACÁK, M. -- HALVA, J. -- TUČEK, J. -- KOREŇ, M. -- SMREČEK, R. Presné pôdohospodárstvo: implementácia s podporou informačných technológií a techniky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 168 s. ISBN 978-80-552-0123-8.

Odporúčaná:
Stafford, J. 2019. Precision Agriculture for Sustainability. Burleigh Dodds Series in Agricultural Science, UK.
2.Biosystems Engineering (Special Issue on Precision Agriculture). 2003.84(4)
3.Godwin, R.J.et al.2003. An economic analyses of the potential od percision farming in the UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A
BC
D
E
FX
24,7 %
25,9 %
25,9 %
8,6 %
14,9 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: