Sylabus predmetu T15-0070-I - Progresívne metódy konštruovania (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0070-I
Názov predmetu:
Progresívne metódy konštruovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu rutinných inžinierskych prác. Pozornosť je upriamená najmä na efektívne využívanie CA... technológii.
Stručná osnova predmetu:
Význam automatizácie inžinierskych prác. Možnosti a predpoklady pre automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gaduš, J. - Sedlár, P.: Počítačom podporované konštruovanie, 1. vydanie, Vydavateľstvo SPU, Nitra 2006
Medvecký, S. a kol.:Konštruovanie so systémom Pro/ENGINEER. ŽU, Žilina, 1997
Utz, J. - Cox, W.-R.: INSIDE Pro/Engineer, OnWord Press USA, 1995
Woyand, H.-B.: Produktentwicklung mit CATIA V5, J. Schlembach Verlag Wilburgstetten, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

A
B
C
D
E
FX
59,2 %18,4 %21,6 %0 %
0,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: