Sylabus predmetu T15-0071-B - Pružnosť a pevnosť (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0071-B
Názov predmetu:
Pružnosť a pevnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie
B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D
najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity
za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z výpočtov namáhania a deformácie strojových súčiastok a konštrukčných prvkov. Pochopí vzťah medzi pôsobením zaťaženia, vznikom napätia a následnou deformáciou. Bude schopný správne identifikovať typ namáhania a následne zvoliť správny spôsob dimenzovania. Absolvovaním praktických laboratórnych cvičení získa poznatky pre prácu s meracou technikou a vyhodnotením experimentu na počítači.
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie a vlastnosti materiálov. Vonkajšie a vnútorné sily. Základné druhy namáhania. Jednoosová napätosť. Namáhanie na ťah, tlak. Deformačná práca, energia napätosti, objemová hustota energie. Rovinná napätosť, šmyk, strih. Mohrova kružnica napätí. Priestorová napätosť. Namáhanie ohybom. Deformácia nosníkov. Castiglianove vety. Staticky neurčité prípady - trojmomentová rovnica. Kombinované namáhanie. Symetrické tlakové nádoby. Únavová pevnosť. Plasticita.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RÉDL, J. Pružnosť a pevnosť. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 128 s. ISBN 978-80-552-0988-3.

Odporúčaná:
Puchner, O. a kol.: Pružnosť a pevosť, STU Bratislava 1999.
Rédl, J. Pružnosť a pevnosť : návody na cvičenia. SPU Nitra 2015 . 177 s . ISBN 978-80-552-1429-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 381

A
B
C
D
E
FX
2,4 %
7,9 %
14,2 %
16,3 %56,2 %3,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 11. 03. 2020.

Typ výstupu: