Sylabus predmetu T15-0126-B - Riadenie a obsluha obilných kombajnov (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0126-B
Názov predmetu: Riadenie a obsluha obilných kombajnov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Konštrukcia samohybných strojov alebo teraz Konštrukcia samohybných strojov)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti z oblasti obsluhy, nastavenia a údržby zberových strojov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na ROOK 2 a končí komisionálnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí skúšky získa študent "Osvedčenie na riadenie a obsluhu obilných kombajnov". V predmete je kladený dôraz na praktické zvládnutie riadenia OK, nastavovania, údržby a opráv jednotlivých ústrojenstiev ako aj na bezpečnosť pri práci s OK. Objasnené sú i postupy odstraňovania porúch, zabezpečenia kvality práce ako aj metodiky zisťovania strát pri zbere. Súčasťou výučby je povinná jazda na OK. Osvedčenie na riadenie OK môže byť vydané po úspešnej komisionálnej skúške iba tomu študentovi, ktorý je vlastníkom vodičského oprávnenia na riadenie traktora.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Paulen, J. a i.: Riadenie a obsluha obilných kombajnov. Bratislava: Príroda, 1989, 179 s. ISBN 80-07-00205-7
2. Meleg, J. - Šušol, I.: Obilné kombajny E-512, E-516. Bratislava: Príroda, 1982, 327 s.
3. Břečka, J. a i.: 100 rad kombajnistovi. Praha: SZN, 1981, 288s.
4. Návody na obsluhu najnovších kombajnov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
40,0 %30,0 %30,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: