Sylabus predmetu T15-0127-B - Riadenie a organizácia výrobných procesov (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0127-B
Názov predmetu: Riadenie a organizácia výrobných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotením do 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti riadenia a organizácie mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov. Pochopí problematiku koncepčného a operatívneho riadenia výrobných procesov, prevádzky strojov a technického rozvoja.

Vzdelávacie výsledky - Absolvent predmetu je schopný používať vedomosti týkajúce sa metód a prístupov k manažmentu a organizovania výrobných procesov prebiehajúcich v priemyselných podnikoch strojárenského zamerania.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné pojmy z oblasti riadenia a organizácie mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov a na ich základe prináša problematiku týkajúcu s koncepčného a operatívneho riadení výrobných procesov, prevádzky strojov, strojových zariadení a technických systémov využívaných v priemyselných podnikoch.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Grada Publishing, Praha, 2002, 424 s.;
2. TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Grada Publishing, Praha, 1999, 439 s.;
3. WISNIEWSKI, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, Praha, 1996, 507 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 505

A
B
C
D
E
FX
29,5 %
25,9 %
24,6 %10,9 %
9,1 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Michal Angelovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: