Sylabus predmetu T15-0127-B - Riadenie a organizácia výrobných procesov (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0127-B
Názov predmetu: Riadenie a organizácia výrobných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinný), 2. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotením do 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti riadenia a organizácie mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov. Pochopí problematiku koncepčného a operatívneho riadenia výrobných procesov, prevádzky strojov a technického rozvoja.

Vzdelávacie výsledky - Absolvent predmetu je schopný používať vedomosti týkajúce sa metód a prístupov k manažmentu a organizovania výrobných procesov prebiehajúcich v priemyselných podnikoch strojárenského zamerania.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné pojmy z oblasti riadenia a organizácie mechanizovaných a automatizovaných výrobných procesov a na ich základe prináša problematiku týkajúcu s koncepčného a operatívneho riadení výrobných procesov, prevádzky strojov, strojových zariadení a technických systémov využívaných v priemyselných podnikoch.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Grada Publishing, Praha, 2002, 424 s.;
2. TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Grada Publishing, Praha, 1999, 439 s.;
3. WISNIEWSKI, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, Praha, 1996, 507 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 387

ABCDEFX
18,3 %31,5 %26,6 %12,4 %11,2 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: