Sylabus predmetu T15-0128-B - Riadenie a plánovanie výroby (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0128-B
Názov predmetu: Riadenie a plánovanie výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základné princípy plánovania a riadenia výrobných procesov na rôznych rozlišovacích úrovniach v závislosti od typov a foriem organizácie výroby. Pochopí základné princípy operatívneho riadenia výroby, systémov obsluhy výroby a hodnotenia efektívnosti prevádzky výrobných systémov.
Stručná osnova predmetu:
Výrobný proces - základná charakteristika, teoretické základy organizácie a riadenia výrobných procesov. Technická a technologická príprava výroby, kapacitné výpočty vo výrobe. Časová a priestorová štruktúra výrobného procesu. Klasifikácia typov výroby. Formy organizácie výroby. Výrobné stroje a zariadenia - základná charakteristika vlastností výrobných strojov, parametre výrobných strojov. Riadenie obsluhy výroby. Riadenie manipulačných procesov vo výrobe. Operatívne plánovanie a riadenie. Normatívna základňa pre organizáciu a riadenie výrobných procesov. Hodnotenie efektívnosti výrobných procesov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ĎUĎÁK, J. Riadenie a plánovanie výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 142 s. ISBN 978-80-552-1315-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
0 %14,9 %23,4 %17,0 %38,3 %6,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: