Sylabus predmetu T15-0004-B - Seminár k bakalárskej práci (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0004-B
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie s vedúcim záverečnej práce.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu ja naučiť študentov pracovať s odbornou literatúrou, dodržiavať Smernicu o záverečných a habilitačných prácach. Pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady vedúceho záverečnej práce. Absolvent predmetu porozumie štruktúre záverečnej práce, technike a etike citovania pri preberaní informácií.
Vzdelávacie výsledky: absolvent predmetu dokáže využiť získané poznatky pri vypracovávaní bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Usmerňovanie spracovania bakálarskej práce, konzultácie, práce s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod vedením vedúceho bakalárskej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim záverečnej práce
Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 525

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: