Sylabus predmetu T15-0024-I - Servisná logistika (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0024-I
Názov predmetu:
Servisná logistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 2. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 15 bodov a záverečná písomná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na hodnotenie B - najmenej 80 bodov, na hodnotenie C - najmenej 65 bodov, na hodnotenie D - najmenej 50 bodov a na hodnotenie E - najmenej 40 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu, študent porozumie základným princípom logistiky a jej rozdeleniu. Absolvent predmetu dokáže analyzovať princípy logistického systému, princípy riadenia hmotných a nehmotných (informačných) tokov, ako i princípy organizačnej štruktúry podniku. Absolvent predmetu je schopný identifikovať základné princípy a funkcie logistického prístupu riadenia tokov materiálu a informácií vo výrobnom a servisnom podniku.
Stručná osnova predmetu:
Logistické systémy a procesy. Praktické prípady materiálových tokov a ich analýza. Metódy optimálneho riešenia usporiadania výrobných a nevýrobných útvarov v podniku. Výrobná logistika a výrobné logistické technológie. Logistika servisných podnikov a ich útvarov. Kapacita servisných podnikov a ich výpočet. Nákupná a zásobovacia logistika. Distribučná logistika.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BIGOŠ, P. – KISS, I. – RITÓK, J. – KASTELOVIČ, E.: Materiálové toky a logistika, Košice: TU, 2008.
BLECKER, T. - KERSTEN, W. - HERSTATT, C.: 2007. Key Factor for Successful Logistics: Services, Transportation Concepts, IT and Managment Tools. Published by Hubert and CO, Berlin, Gottingen, p: 313, ISBN: 9783503106004
CLAUSEN, U. - HOMPEL, M. - KLUMPP, M.: 2013. Efficiency and Logistics. Published by Springer, Berlin, p: 314, ISBN: 978-3-642-32832-1
ČAMBÁL, M. – CIBULKA, V.: Logistika výrobného podniku, Bratislava: STU, 2008.
DUPAĽ, A.: - BREZINA, I.: Logistika v manažmente podniku. Bratislava: SPRINT, 2006.
FARAHANI, R. - REZAPOUR, S. - KARDAR, L.: 2011. Logistics operations and management, Published by Elsevier, Watham, USA, p: 469, ISBN: 978-0-12-38202-1
PERNICA, P.: Logistika pro 21. století, Praha: Radix, 2005.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 873

AB
C
D
EFX
12,5 %17,6 %
31,0 %
15,9 %
21,4 %
1,6 %
Vyučujúci :
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: