Sylabus predmetu T15-0133-I - Technika pre pozberové technológie (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0133-I
Názov predmetu: Technika pre pozberové technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: (Technika pre pestovanie plodín alebo teraz Technika pre pestovanie plodín) a (Technika pre zber poľných plodín alebo teraz Technika pre zber poľných plodín)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje teoretické,konštrukčné a technologické znalosti z problematiky strojov a zariadení na pozberovú úpravu rastlinných produktov z pohľadu výslednej kvality daného produktu.
Vzdelávacie výsledky-po absolvovaní predmetu formou samostatnej práci na strojoch, študenti zvládnu ich zoradenie v konkrétnej pozberovej linke pre rôzne poľnohospodárske plodiny.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na základy teórie, konštrukcie, technológie práce strojov a zariadení na pozberovú úpravu rastlinných produktov v poľnohosp. podnikoch zaoberajúcich sa nákupom, skladovaním a predajom týchto produktov. V predmete sú zahrnuté základné poznatky pracovných mechanizmov strojov na čistenie, triedenie, sušenie, kalibrovanie, morenie, skladovanie a balenie rastlinných produktov. Pozornosť je venovaná spôsobom kontroly kvality práce (straty a poškodenie produktu), ekonomickej efektívnosti pozberového ošetrenia a organizácií práce a jej bezpečnosti na pozberových linkách v poľnohospodárskych podnikoch.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JECH, J. -- ARTIM, J. -- ŽITŇÁK, M. Stroje pre rastlinnú výrobu 3. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2011. 359 s. ISBN 978-80-86726-41-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

ABCDEFX
10,2 %35,2 %38,6 %16,0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: