Sylabus predmetu T15-0137-I - Technika pre zber poľných plodín (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0137-I
Názov predmetu:
Technika pre zber poľných plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 2. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti prezentujú semestrálne práce a píšu čiastkový test. Skúška je 100 bodová. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové teoretické poznatky z konštrukcie poľnohospodárskej techniky , riešenia pracovných ústrojenstiev poľnohospodárskych strojov a liniek pozberovej úpravy.
Vzdelávacie výsledky - Je schopný racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie poľnohospodárskej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na základné teoretické a praktické predpoklady práce poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe. Na základe teoretického zdôvodnenia práce jednotlivých pracovných ústrojenstiev sú ucelene rozobrané stroje pre pestovanie a zber krmovín , zrnín , technických plodín, olejnín ,ovocia a zeleniny.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KORENKO, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: stroje na zber krmovín, zrnín, ľanu, zemiakov, zeleniny a ovocia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 248 s. ISBN 978-80-552-0142-9.
FINDURA, P. -- PONIČAN, J. Mechanizácia v záhradníctve. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 270 s. ISBN 978-80-552-0700-1.
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- MAGA, J. -- KORENKO, M. -- ANGELOVIČ, M. Poľnohospodárske stroje: skúšanie, konštrukcia, použitie (I. časť). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 190 s. ISBN 80-8069-777-9.

Odporúčaná:
Macák-Maga-Žitňák-Galambošová: Obilné kombajny. 1.vyd.Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 248 s. ISBN 978-80-552-215211
6. Vojvodič, M. a kol.:Poljoprivredne mašine. Nevkow Novi Sad, 1998, 645 s. 631.3(082)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDE
FX
7,2 %
16,8 %
23,2 %
18,4 %
32,8 %
1,6 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (cvičiaci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 1. 2020
Schválil:
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: