Sylabus predmetu T15-0055-I - Aplikovaná fyzika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0055-I
Názov predmetu: Aplikovaná fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu za 40 bodov a skúška za 60 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú schopní využívať matematické operátory a poznatky aplikovanej matematiky v riešených fyzikálnych problémoch. Získajú vedomosti o fyzikálnych vlastnostiach technických materiálov.
Stručná osnova predmetu:
Operátory. Matematika vo fyzike. Fyzikálne vlastnosti technických materiálov. Mechanické vlastnosti aplikované na technické materiály. Viskoelastické správanie materiálov. Reológia materiálov. Aplikovaná termodynamika. Šírenie zvuku a ultrazvuku v látkach. Aplikovaná optika.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blatt, F. J. 2002. Modern Physics, New York: M Graw Hill, Inc., 517 p.
KREMPASKÝ, J. 1988. Fyzika. Bratislava : Alfa, 780 s.
KVASNICA, J. 1989. Matematický aparát fyziky. Praha : ACADEMIA, 384 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 375

ABCDEFX
4,8 %12,0 %16,5 %27,2 %39,2 %0,3 %
Vyučujúci : Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: