Sylabus předmětu T15-0036-B - Automatizácia (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0036-B
Názov predmetu: Automatizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 5. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 5. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov a individuálny projekt (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi automatizačnej techniky. Absolvent predmetu porozumie fungovaniu základného regulačného obvodu, je schopný navrhnúť a realizovať jednoduchú automatiku na báze kontaktných a bezkontaktných prvkov. Dokáže analyzovať kontaktovú automatiku a aplikovať získané vedomosti pri návrhu jednoduchého riadiaceho obvodu.
Stručná osnova predmetu:
Názvoslovie automatizačnej techniky podľa technických noriem. Základný regulačný obvod, princíp činnosti. Snímače neelektrických veličín.Kontaktné prvky v automatizácií a ovládacie schémy. Logické funkcie a ich realizácia klasickými obvodmi a obvodmi PLC. Spojité riadenie. Opis dynamických sústav. Laplaceova transformácia. Dynamické charakteristiky sústav, regulátorov a regulačných obvodov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLEJÁR, M. -- LUKÁČ, O. -- PALKOVÁ, Z. Základy automatizácie. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), ISBN 978-80-552-0220-4.
OLEJÁR, M. -- LUKÁČ, O. Automatizácia: návody na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 134 s. ISBN 978-80-552-0473-4.

Odporúčaná:
ŠVARC, I. Základy automatizace, VUT Brno, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCDEFX
5,9 %8,5 %19,7 %31,9 %32,4 %1,6 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: