Sylabus předmětu T15-0057-B - Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0057-B
Názov predmetu: Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie protokolov z laboratórnych cvičení, napísanie 2 priebežných písomných prác v priebehu semestra po 20 bodov. Skúšková písomná práca má hodnotu 60 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky, termodynamiky, elektriny, magnetizmu, optiky aplikované na biologické systémy a poznatky o fyzikálnych vlastnostiach potravín.
Absolvent predmetu dokáže riešiť biofyzikálne problémy. Študent dokáže riešiť výpočtové úlohy aplikované na biologické systémy a vie merať základné fyzikálne parametre biologických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Hmotnostné a geometrické vlastnosti potravín. Termodynamické a tepelné vlastnosti. Základné zákony prenosu tepla a látky v materiáloch. Základné mechanické, reologické, elektrické, optické a akustické vlastnosti. Vlhkosť potravín. Bioenergetika. Základné termodynamické pojmy. Molekulová biofyzika. Difúzia, osmóza. Základy biomechaniky. Biofyzika bunky. Pôsobenie elektrických polí na živé organizmy. Mechanizmy transportu cez bunkovú membránu. Mechanické vlastnosti tkanív a pletív. Optické prístroje používané v biofyzike. Základy ekologickej biofyziky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUNCA, J. -- HANZELÍK, F. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- HLOZÁK, K. Biofyzika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 222 s. ISBN 80-8069-376-5.

Odporúčaná:
Figura, L. O. - Teixeira, A. A. 2007. Food Physics. Springer : Leipzig, 550 p.
HLAVÁČOVÁ, Z. Fyzikálne vlastnosti potravín. 1. vyd., Nitra : SPU v Nitre. 2019. 146 s. ISBN 978-80-552-2074-1
Študijné materiály poskytnuté prednášajúcim, poznámky z prednášok, články vo vedeckých časopisoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 675

A
BC
D
E
FX
19,0 %
13,2 %
14,1 %18,5 %
32,4 %
2,8 %
Vyučujúci : Ing. Matúš Bilčík (cvičiaci)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ján Novák, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
27. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: