Sylabus predmetu T15-0155-I - Časti strojov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0155-I
Názov predmetu: Časti strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy,aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach, vypracovanie konštrukčných projektov v zmysle zadania.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť tvorivému inžinierskemu mysleniu v procese rozmerového navrhovania vybraných druhov strojových súčiastok a prevodových mechanizmov. Zoznámiť sa so základnými teóriami, výpočtovými modelmi a postupmi výpočtu pri návrhu strojových súčiastok všeobecného použitia a ich aplikácií do montážnych jednotiek.
Stručná osnova predmetu:
1. Spoje
1.1. Spoje rozoberateľné
1.1.1 Spoje závitové
1.1.2 Spoje čapové a kolíkové
1.1.3 Spoje perové a drážkované
1.1.4 Spoje trecie (zverné)
2. Súčiastky nosné a podporné
2.1 Hriadele a nápravy
2.2 Valivé uloženia
3. Prevody mechanické
3.1 Prevody trecie
3.1.1 Prevody trecie priame – základné charakteristiky
3.1.2 Prevody trecie nepriame (klinové) – základné charakteristiky
3.2 Prevody reťazové – základné charakteristiky
3.3 Prevody ozubené – základné charakteristiky
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. KRÁL a kol.: Časti a mechanizmy strojov, I. Diel, Vydavateľstvo STU, Bratislava 1999
2. NOVÁK a kol.: Teória mechanizmov a častí strojov. Príroda, Bratislava 1991
3. BOLEK a kol.: Části strojů. 1. svazek, SNTL, Praha 1989
4. BOLEK a kol.: Části strojů. 2. svazek, SNTL, Praha 1990
5. KŘÍŽ, R - VÁVRA, P : Strojárenská příručka, 5. svasek, Scienta, Praha 1994
6. KŘÍŽ, R- VÁVRA, P : Strojárenská příručka, 6. svasek, Scienta, Praha 1995
7. RUSNÁK,J. a kol.: Konštrukčné prvky strojov. TF SPU Nitra, 2017, ISBN 978-80-552-1674-4
8. Švec.V.: Části a mechanismy strojú - Spoje a spojovací součastí. ČVUT Praha,2002
9. Švec.V.: Části a mechanismy strojú - Mechanické prevody ČVUT Praha,2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 202

ABCDEFX
6,4 %10,9 %10,9 %14,9 %46,0 %10,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: