Sylabus předmětu T15-0155-I - Časti strojov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0155-I
Názov predmetu: Časti strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy,aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach, vypracovanie konštrukčných projektov v zmysle zadania.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť tvorivému inžinierskemu mysleniu v procese rozmerového navrhovania vybraných druhov strojových súčiastok a prevodových mechanizmov. Zoznámiť sa so základnými teóriami, výpočtovými modelmi a postupmi výpočtu pri návrhu strojových súčiastok všeobecného použitia a ich aplikácií do montážnych jednotiek.
Stručná osnova predmetu:
1. Spoje
1.1. Spoje rozoberateľné
1.1.1 Spoje závitové
1.1.2 Spoje čapové a kolíkové
1.1.3 Spoje perové a drážkované
1.1.4 Spoje trecie (zverné)
2. Súčiastky nosné a podporné
2.1 Hriadele a nápravy
2.2 Valivé uloženia
3. Prevody mechanické
3.1 Prevody trecie
3.1.1 Prevody trecie priame – základné charakteristiky
3.1.2 Prevody trecie nepriame (klinové) – základné charakteristiky
3.2 Prevody reťazové – základné charakteristiky
3.3 Prevody ozubené – základné charakteristiky
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kurmas a kol.: Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN978-80-552-1151-0
7. RUSNÁK,J. a kol.: Konštrukčné prvky strojov. TF SPU Nitra, 2017, ISBN 978-80-552-1674-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 271

ABCDEFX
11,4 %9,6 %11,1 %13,3 %38,7 %15,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: