Sylabus predmetu T15-0043-B - Informačné a databázové systémy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0043-B
Názov predmetu:
Informačné a databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola prípravy na cvičenia, priebežné skúšanie, hodnotenie zadaných projektov.

Požadovaná kvalita projektu (ohodnotenie podľa vopred stanovených kritérií max=50b)


Praktické preverenie získaných vedomostí na skúške (max. 50b)

Celkový výsledok skúšky = body zo skúšky + body za zápočet
Hodnotenie predmetu je výsledkom hodnotenia projektu a praktickej previerky.
A=93b-100b, B=86b-92b, C=79b-85b, D=72b-78b, E=64b-71b
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študenta efektívne pracovať s informáciami, informačnými zdrojmi a systémami na ich spracovanie. Absolvent predmetu porozumie základom teórie relačných databázových systémov, dokáže aplikovať tieto poznatky pri riešení požiadaviek praxe, dokáže analyzovať tieto požiadavky, vytvoriť štruktúru systému na ich spracovanie a navrhnúť riešenie problematiky v databázových systémoch MS Access a MySQL. Absolvent predmetu je tiež schopný spravovať tieto databázové systémy.
Stručná osnova predmetu:
V prvej časti sa študenti oboznámia so základnými princípmi tvorby relačných databáz - vzájomnými reláciami medzi tabuľkami, tvorbou filtrov, dotazov, zostáv a formulárov.
V rámci predmetu sa naučia, ako vytvoriť správny a efektívny návrh databázy od analýzy štruktúry požiadaviek zákazníka, cez vytvorenie konceptuálnej schémy, logickej štruktúry databázy a návrhu fyzického modelu, po implementácu a prvotné naplnenie bázy údajov.
V závere prostredníctvom programu Microsoft Access a jazyka SQL vytvoria projekt, v ktorom použijú získané vedomosti na vyriešenie konkrétne zadaných úloh.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1001 tipů a triků pro Microsoft Access 2010, Aleš Kruczek
Microsoft Access 2010 (Podrobná uživatelská příručka), Aleš Kruczek
Naučte se SQL za 28 dní, Ryan Stephens, Ron Plew, Arie D. Jones
SQL hotová řešení, Luboslav Lacko
1001 tipů a triků pro SQL, Ľuboslav Lacko

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 229

A
B
CDE
FX
49,3 %
9,2 %
21,0 %
3,9 %
16,6 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. František Adamovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. František Adamovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: