Sylabus predmetu T15-0115-B - Konštrukcia samohybných strojov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0115-B
Názov predmetu: Konštrukcia samohybných strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z konštrukcie a technológie práce obilných kombajnov.
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu je zameraný hlavne na teoretické základy konštrukcie a využívania obilného kombajna. Zahŕňa rozbor podmienok pre kombajnový zber, technológiu práce, princíp funkcie a konštrukcie jednotlivých mechanizmov a ústrojenstiev, spôsob a význam nastavovania optimálneho režimu práce hlavne pracovných mechanizmov s dôrazom na výkonnosť stroja a kvalitu zberu. Študenti získajú všeobecné poznatky z ovládacích prvkov stroja, kontrolných, informačných a riadiacich systémov na OK, úprave kombajnu na zber rôznych plodín ako aj najnovších trendoch v modernizácii konštrukcie hlavných pracovných uzlov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
- Meleg, J. - Šušol, I.: Obilné kombajny E-512, E-516. Bratislava: Príroda, 1982, 327 s.
- Návody na obsluhu najnovších kombajnov
- Paulen, J. a i.: Riadenie a obsluha obilných kombajnov. Bratislava: Príroda, 1989, 179 s. ISBN 80-07-00205-7
-Břečka, J. a i.: 100 rad kombajnistovi. Praha: SZN, 1981, 288s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: