Sylabus predmetu T15-0069-I - Konštrukčné prvky strojov (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0069-I
Názov predmetu: Konštrukčné prvky strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti konštrukčného navrhovania strojových súčiastok. Pochopí vzťah medzi rozmerom a tvarom strojovej súčiastky a silami, ktoré na ňu pôsobia pri prevádzke. Je schopný navrhnúť rozmery a tvar súčiastky s ohľadom na silové účinky a napätia, vznikajúce v objeme strojovej súčiastky od prevádzkového zaťaženia. Vedomosti získa a preukáže prostredníctvom spracovania výpočtovo-konštrukčného protokolu.
Stručná osnova predmetu:
Zásady konštruovania. Klasifikácia a rozdelenie konštrukčných prvkov strojov. Skrutkové spoje. Kolíkové spoje. Spojovacie čapy. Žliabkové spoje. Zverné spoje. Spoje s presahom. Zvárané spoje. Hriadele. Rotačné uloženia valivé a kĺzne. Spojky. Základné parametre prevodových mechanizmov, klasifikácia a rozdelenie. Remeňové prevody. Reťazové prevody. Ozubené prevody.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BOŠANSKÝ, M. -- VEREŠ, M. -- RUSNÁK, J. -- TÖKÖLY, P. Konštruovanie II: konštrukčné uzly. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. 326 s. ISBN 978-80-227-3510-0.
Bolek, A. - Kochman, J. a kol.: Části stroju 1. SNTL Praha, 1989.
Bolek, A. - Kochman, J. a kol.: Části stroju 2. SNTL Praha, 1990.
Bošanský, M. a kol: Konštruovanie I. Konštrukčné prvky. STU Bratislava,2009
Bošanský, M. a kol: Konštruovanie II. Konštrukčné uzly. STU Bratislava,2011
Gaduš, J. - Ryban, G.: Konštrukčné prvky strojov. Návody na cvičenia. SPU v Nitre, 1997.
Kurmaz,L. a kol. (2014). Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN 978-80-552-1151-0
Rusnák, J.: Konštrukčné prvky strojov 1. SPU v Nitre, 2004.
Rusnák,J.-Gaduš,J.-Kadnár,M.: Konštrukčné prvky strojov. Prevody. SPU Nitra,2008
Rusnák,J.-Gaduš,J.-Kadnár,M: Konštrukčné prvky strojov. Spojovacie prvky. SPU Nitra,2008

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
13,5 %9,0 %17,1 %7,2 %43,2 %10,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. František Tóth, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: