Sylabus předmětu T15-0118-B - Mechanizácia poľnohospodárskej výroby (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0118-B
Názov predmetu: Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná kontrola. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie
B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa konkrétne poznatky o poľnohospodárskej technike, pracovných technológiách a ich vplyvu na poľnohospodársky produkt. Je schopný sa vedieť rozhodovať pri výbere, nákupu a využití konkrétnej poľnohospodárskej techniky v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch.
Stručná osnova predmetu:
Predmet rozvíja základné znalosti o technike a mechanizácii poľnohospodárskej výroby. Rieši získanie základných znalostí energetiky, mechanizácie rastlinnej výroby, mechanizácie živočíšnej výroby a technicko-ekonomickej efektívnosti využitia techniky. Podporuje ekonomické myslenie v poznaní vstupných nákladov do výroby cestou poľnohospodárskej techniky. Zabezpečuje uplatnenie a využitie výpočtovej techniky pri riadení a nasadzovaní poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Frančák a kol..: Mechanizácia požnohospodárskej výroby, Nitra SPU 2006
2. Frančák, J.: Pozberové technológie a kvalita produktov, Nitra, 2010
3. Frančák, J.: Mechanizácia pestovannia, zberu a pozberového spracovania zemiakov, Nitra, UVTIP, 2002.
4. Frančák, J.: Technika v agrokomplexe, Nitra SPU 2010

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
20,3 %5,1 %6,8 %13,6 %54,2 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Štefan Boďo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: