Sylabus predmetu T15-0120-B - Mechanizácia v záhradníctve (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0120-B
Názov predmetu: Mechanizácia v záhradníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 5. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti absolvujú čiastkovú písomnú prácu. Skúška je 100 bodová. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z konštrukcie, používania a technologické predpoklady práce strojov so zameraním na mechanizované práce v záhradníckej výrobe.
Vzdelávacie výsledky - Je schopný racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie poľnohospodárskej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Mechanizácia základnej a predsejbovej prípravy pôdy. Mechanizácia prípravy substrátov a ich formovanie. Mechanizácia hnojenia, sejby, vysadzovania a presadzovania, ošetrovania a ochrany rastlín. Mechanizácia zavlažovania. Kryté vegetačné plochy v záhradníctve a ich technické vybavenie, automatická regulácia vegetačných faktorov. Mechanizácia zberu zeleniny, ovocia a hrozna.Stroje na pozberovú úpravu ovocia a zeleniny, skladovanie a skladovacie priestory - technické a technologické možnosti. Doprava zelenina a ovocia z poľa a základné technické predpoklady pohybu v skladovacích priestoroch a linkách pozberovej úpravy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINDURA, P. -- PONIČAN, J. Mechanizácia v záhradníctve. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 270 s. ISBN 978-80-552-0700-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

ABCDEFX
29,3 %14,3 %16,4 %14,3 %22,1 %3,6 %
Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: