Sylabus predmetu T15-0121-I - Mechanizácia vinárstva (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Čeština          Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0121-I
Názov predmetu: Mechanizácia vinárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú zadávané seminárne práce. V závere semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Záverečná písomná skúška bude za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti konštrukcie strojov a zariadení používaných na výrobu vína. Získa prehľad o možnostiach zberu hrozna, lisovania hrozna a filtračnej techniky na víno. Študent sa oboznámi s možnosťami chladenia a skladovania vína. Študent po absolvovaní predmetu dokáže navrhnúť vhodnú techniku na zber pre konkrétnu výsadbu viniča. Študent dokáže navrhnúť vhodnú techniku na lisovanie, filtráciu a cedenie vína. Študent dokáže posúdiť podmienky na chladenie a skladovanie vína.
Stručná osnova predmetu:
Stroje na zber a dopravu hrozna, drviče. Lisy, nádrže a cisterny na kvasenie, uskladňovanie a dopravu. Filtre, čerpadlá. Pasterizátory. Automatické kvasné nádrže. Stroje a zariadenia na fľaškovanie. Hlavné funkčné častí strojov
a zariadení; princíp práce, regulácia a použitie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOBBÁGY, J. -- FINDURA, P. Mechanizácia vinárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 165 s. ISBN 978-80-552-0996-8.
JOBBÁGY, J. -- SLÁDEČEK, T. Súčasné trendy v mechanizácii vinárstva. In Roľnícke noviny. 83, (2012), s. 25. ISBN 0231– 6617.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
18,3 %20,9 %38,3 %17,4 %5,1 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: