Sylabus predmetu T15-0062-I - Metodika experimentu (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0062-I
Názov predmetu: Metodika experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce realizovaná ako metodika vlastnej záverečnej práce za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o meracích metódach používaných na meranie fyzikálnych veličín. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky experimentov. Je schopný voliť vhodné meracie metódy pri meraní fyzikálnych veličín.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
Stručná osnova predmetu:
Experiment a metodika. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu. Štatistické metódy vyhodnotenia experimentu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření I.
Šimek, T.- Vacek, J.: Excel. Učebnice pro pokročilé

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
21,9 %40,6 %21,9 %6,3 %9,3 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: