Sylabus předmětu T15-0046-I - Moderné komunikačné prostriedky (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0046-I
Názov predmetu:
Moderné komunikačné prostriedky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov. Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov základným princípom súčasnej komunikačnej a prenosovej techniky. Absolvent predmetu získa najnovšie poznatky z oblasti mobilných a personálnych rádiokomunikačných systémov.Porozumie problematike z oblasti spracovania signálov, šírenia rádiových vĺn, bude schopný vedieť o možnostiach využívania rádiotelefónnych signálov a digitálnej televízie.
Stručná osnova predmetu:
Úlohou predmetu je oboznámiť s problematikou moderných rádiokomunikačných systémov, komunikačných protokolov a rádiového prenosu digitálneho signálu vo viaccestnom kanále.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Maral, G., Bousget, M - Satellite Communications Systems, J. Wiley, Ltd., New York, 1993
Žaluď, V. - Radioelektronika, ČVUT Praha, 1993

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 177

A
B
C
D
E
FX
18,1 %
19,8 %
27,1 %10,2 %
24,8 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Vacho, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: